English / Romanian text !

You need to have basic understanding of the primary implants

You need to protect yourself to avoid interference from dark entities

You need to invoke your I AM presence to legitimate the contract cancellation with the dark forces

We do not recommend to do the implant dissolution exercises if the protection & contract cancellation is firstly not done!

The light forces have begun with gradual clearing of the implants of the surface humanity, and you can help them in this process with implant removal techniques we are using here!

***

Trebuie să aveți o înțelegere de bază despre implanturile primare

Trebuie să vă protejați pentru a evita interferențele entităților întunecate

Trebuie să invocați prezența voastră EU SUNT pentru a legitima anularea contractului cu forțele întunecate

Nu vă recomandăm să faceți exercițiile de dizolvare a implantului dacă protecția și anularea contractului nu este făcută mai întâi!

Forțele de Lumină au început curățarea treptată a implanturilor umanității de la suprafață, și puteți să le ajutați în acest proces cu tehnicile de îndepărtare a implanturilor pe care le folosim aici !

Exercițiul I.

We will be playing the English version of the video online.

Don’t forget to refresh the tab of your live video to join us after the protection protocol. If you do not refresh the tab you will be out of sync in the live!

***

Vom reda online versiunea în engleză a videoclipului.

Nu uitați să reîmprospătați fila videoclipului vostru live, pentru a vă alătura după protocolul de protecție. Dacă nu reîmprospătați fila, nu veți mai fi sincronizat în live!

Iată versiunea în limba română a videoclipului de protecție :

Exercițiul II.
Repeat three times aloud "Command 12-21".
***
Repetați cu voce tare de trei ori "Comanda 12-21".Exercițiul III.

Invocation: “I call upon the Pillar of Pure White Light to descend upon me and to form around me. I call upon the Presence of the I AM That I AM. I ask the Presence of the I AM That I AM to join and merge with me.“

Some instructions: “Visualize that the energy moves up from your Crown Chakra to your higher chakras (8-9-10-11-12th chakra) and energizes them one by one. The energy will reach up to the Twelfth Chakra in the thirteenth dimension of reality to the Throne of the I AM That I AM. Visualize yourself meeting the Presence of the I AM, merge, and unite with it.

Bring back the Presence and imbue your body with the Presence from the top of your head all the way to the bottom of your feet, all the way to the core of Mother Earth.”

Playlist for videos available in several languages to train on your own, but we don’t use this video during the live show because it is too long and it is not the core of the exercise: https://bit.ly/2xkTGOw

***

Invocare:

„Apelez Stâlpul Luminii Albe Pure să coboare asupra mea și să se formeze în jurul meu. Apelez Prezența EU SUNT CEEA CE SUNT. Cer Prezenței EU SUNT CEEA CE SUNT să mi se alăture și să fuzionez cu mine.”

Câteva instrucțiuni:

„Vizualizați că energia se deplasează în sus de la Chakra Coroanei la chakrele voastre superioare (a 8-9-10-11-12-a chakră) și le energizează una câte una. Energia va ajunge până la cea de-a 12-a Chakră, în cea de-a treisprezecea dimensiune a realității, la Tronul EU SUNT CEEA CE SUNT. Vizualizați-vă întâlnind Prezența EU SUNT, fuzionați și uniți-vă cu ea.
Aduceți înapoi Prezența și impregnați-vă corpul cu Prezența din partea de sus a capului vostru până la vârful picioarelor voastre, până în centrul Mamei Pământ. ”
Lista de redare pentru videoclipurile disponibile în mai multe limbi pentru a vă antrena singuri, însă nu folosim acest videoclip în timpul emisiunii live, deoarece este prea lung și nu este esența exercițiului: https://bit.ly/2xkTGOw

Follow the instructions / Urmați instrucțiunile

Write the text with your own hand !

Sign the contract cancellation exercise and read loudly the self-signed contract

Cover a full sheet of paper for both « I am God » and « Sex is Love » exercises

Do it consciously, do not let anything or anybody disturb you

You can do it alone, whenever you want, but respect the order and the protocols !

***

Scrieți textul cu mână voastră!

Semnați exercițiul de anulare a contractului și citiți cu voce tare contractul auto-semnat

Acoperiți o întreagă foaie de hârtie pentru ambele exerciții: « Eu sunt Dumnezeu »  și « Sexul este Iubire»

Faceți-o conștient, nu lăsați nimic sau pe nimeni să vă deranjeze

Puteți face acest lucru singur, oricând doriți, dar respectați ordinea și protocoalele!

Exercițiul IV.

« In the name of I Am that I Am,
in the name of the Divine Soul Presence that I Am,
I cancel and nullify all my contracts and agreements,
in the past, and in the present and in the future,
made between any part of my being and the dark forces.
And I decree and I command,
that all consequences of these contracts and agreements are null and void,
and are completely and permanently erased from my reality.
I am now a sovereign and a free being of light,
from now and for all eternity.
So be it, and so be it!
So be it, and so be it!
So be it, and so be it!

*Sign with your name here*

***
 „În numele EU SUNT CEEA EU SUNT, 

în numele Prezenței Sufletului Divin care EU SUNT, 

Anulez și abrog toate contractele și acordurile mele,

în trecut, în prezent și în viitor,

încheiate între orice parte a ființei mele și forțele întunecate.

Și decretez și comand,

Că toate consecințele acestor contracte și acorduri sunt nule și neavenite,

și sunt șterse complet și permanent din realitatea mea. 

Acum sunt o ființă de Lumină suverană și liberă, 

de acum și pentru eternitate.

Așa să fie, și așa să fie!

Așa să fie, și așa să fie!

Așa să fie, și așa să fie!

 
În Lumină!
 
* Semnați aici cu numele vostru. *
Exercițiul V.

Write consciously on a sheet of paper for 10 minutes to cover the whole sheet. It is important while writing to also feel what the sentence dictates in terms of energetic feeling in your body.

***

Scrieți conștient pe o foaie de hârtie timp de 10 minute pentru a acoperi
întreaga foaie. Este important, în timp ce scrieți, să simțiți de asemenea, 
ceea ce spune  propoziția, privind senzația energetică din corpul vostru.
 
Exercițiul VI.

Write consciously on a sheet of paper for 10 minutes to cover the whole sheet. It is important while writing to also feel what the sentence dictates in terms of energetic feeling in your body

***

Scrieți conștient pe o foaie de hârtie timp de 10 minute pentru a acoperi
întreaga foaie. Este important, în timp ce scrieți, să simțiți de asemenea, 
ceea ce spune  propoziția, privind senzația energetică din corpul vostru.

Conclusion / Concluzie

Thank you for participating in these exercises which can literally collapse the Matrix and its control system through implants. However, expect to experience great changes in your life and in your perception of the world if you conscientiously perform these exercises!

***

Vă mulțumim că ați participat la aceste exerciții care pot prăbuși literalmente Matricea și sistemul ei de control prin implanturi. Totuși, așteptați-vă să experimentați mari schimbări în viața voastră și în percepția voastră asupra lumii dacă efectuați conștiincios aceste exerciții!