Following a first experience of doing a live session together to dissolve primary implants, we decided to set up regular sessions for the international public in a time slot best suited to a European audience (9pm CET – Central European Time or CEST – Central European Summer Time). However, this means that we will have to conduct these lives in English, as English is the most universally spoken and understood language in Europe. However, each country will provide tools in its own language (https://victorialuminis.fr/clearing-implants/), and this is the purpose of this publication for the French-speaking public, so that we can, in spite of the language barrier, carry out these lives together. You will see that even for a person who does not understand English you can follow the live event with us and do the exercises in synchronisation with us, thanks to the multilingual visuals which allow synchronisation at every stage!

Po pierwszym doświadczeniu podczas wspólnej sesji na żywo, w celu rozpuszczenia pierwotnych implantów, zdecydowaliśmy się zorganizować regularne sesje dla międzynarodowej publiczności w przedziale czasowym najlepiej odpowiadającym publiczności europejskiej (21:00 CET – czas środkowoeuropejski lub CEST – czas środkowoeuropejski letni ). Oznacza to jednak, że będziemy musieli prowadzić te sesje po angielsku, ponieważ angielski jest najbardziej powszechnie używanym i rozumianym językiem w Europie Przekonasz się, że nawet osoba nie znająca języka angielskiego może śledzić z nami wydarzenie na żywo i wykonywać ćwiczenia w synchronizacji z nami, dzięki wielojęzycznej wizualizacji, która umożliwia synchronizację na każdym etapie!

The logic of the exercises

Logika ćwiczeń

You need to have basic understanding of the primary implants. You need to protect yourself to avoid interference from dark entities. You need to invoke your I AM presence to legitimate the contract cancellation with the dark forces. We do not recommend to do the implants dissolution exercises if the protection & contracts cancellation is firstly not done! The light forces have begun with gradual clearing of the implants of the surface humanity, and you can help them in this process with implant removal techniques we are using here !

Musisz mieć podstawową wiedzę na temat pierwotnych implantów.
Musisz się chronić, aby uniknąć zakłóceń ze strony ciemnych istot.
Musisz przywołać swoją obecność JA JESTEM, aby uzasadnić anulowanie kontraktu z siłami ciemności.
Nie zalecamy wykonywania ćwiczeń rozpuszczania implantów, jeśli wcześniej nie dokonano protokołu ochronnego i nie anulowano kontraktów!
Siły światła rozpoczęły stopniowe oczyszczanie ludzkości z implantów i możesz im w tym pomóc dzięki technikom usuwania implantów, których tutaj używamy!
protection protocol exercise

Ćwiczenie nr 1 protokołu ochronnego.

We will be playing the English version of the video online, so here is the French version of the video. Don’t forget to refresh the tab of your live video to join us after the protection protocol. If you do not refresh the tab you will be out of sync in the live!

Będziemy odtwarzać angielską wersję wideo online. Nie zapomnij odświeżyć strony swojego wideo na żywo, aby dołączyć do nas po protokole ochrony. Jeśli nie odświeżysz strony, stracisz przekaz na żywo!

 

Invocation with I AM presence exercise

Ćwiczenie nr 2 z inwokacja JA JESTEM

Invocation:  “I call upon the Pillar of Pure White Light to descend upon me and to form around me. I call upon the Presence of the I AM That I AM. I ask the Presence of the I AM That I AM to join and merge with me.“

Some instructions: “Visualize that the energy moves up from your Crown Chakra to your higher chakras (8-9-10-11-12th chakra) and energizes them one by one. The energy will reach up to the Twelfth Chakra in the thirteenth dimension of reality to the Throne of the I AM That I AM. Visualize yourself meeting the Presence of the I AM, merge, and unite with it.

Bring back the Presence and imbue your body with the Presence from the top of your head all the way to the bottom of your feet, all the way to the core of Mother Earth.”

Playlist for videos available in several languages to train on your own, but we don’t use this video during the live show because it is too long and it is not the core of the exercise: https://bit.ly/2xkTGOw

Inwokacja: „Wzywam Słup Czystego Białego Światła, aby zstąpił na mnie i uformował się wokół mnie. Wzywam Obecność JA JESTEM, KTÓRY JESTEM. Proszę Obecność JA JESTEM, KTÓRY JESTEM, aby przyłączyła się do mnie i połączyła się ze mną. ”
Kilka instrukcji: „Wizualizuj, że energia przemieszcza się z twojej czakry korony do wyższych czakr (8-9-10-11-12 czakra) i energetyzuje je jedna po drugiej. Energia sięgnie aż do Dwunastej Czakry w trzynastym wymiarze rzeczywistości do Tronu JESTEM KTÓRY JESTEM. Wizualizuj siebie, jak spotykasz Obecność JA JESTEM, i połącz się z nią.
Przywróć Obecność i nasyć swoje ciało Obecnością od czubka głowy aż do stóp, aż do rdzenia Matki Ziemi.”
Lista odtwarzania filmów dostępnych w kilku językach do samodzielnego trenowania, ale nie używamy tego filmu podczas pokazu na żywo, ponieważ jest za długi i nie stanowi sedna ćwiczenia: https://bit.ly/2xkTGOw
 

Exercice #3 Commande 12-21

Ćwiczenie nr 3 Polecenie (komenda)12-21

Repeat three times aloud, “Command 12-21

Powtórz trzy razy na głos „Polecenie 12-21”
 

Presentation of the core exercises

Prezentacja podstawowych ćwiczeń

Write the text with your own hand !

Sign the contract cancellation exercise and read loudly the self-signed contract

Cover a full sheet of paper for both « I am God » and « Sex is Love » exercises

Do it consciously, do not let anything or anybody disturb you

You can do it alone, whenever you want, but respect the order and the protocols !

Napisz tekst własnoręcznie!
Podpisz oświadczenie o odstąpieniu od umowy i głośno przeczytaj podpisaną przez siebie umowę.
Zapisz całą kartkę papieru ćwiczeniami „Jestem Bogiem” i „Seks to miłość”.
Rób to świadomie, nie pozwól, aby cokolwiek lub ktokolwiek Ci przeszkadzał.
Możesz to zrobić sam, kiedy chcesz, ale przestrzegaj kolejności i protokołów!

Cancellation of contracts exercise

Ćwiczenie #4 Anulowanie umów.

“In the name of I am that I am, in the name of divine soul presence that I am, in the name of all ascended beings of light, in the name of the Galactic Confederation, in the name of the Galactic center, I decree and command to cancel and nullify all my past, present and future contracts and agreements made between any part of my being and the dark forces. All these contracts and agreement and all their consequences are now completely erased from my reality. I am now free, all the karma of my whole being is now erased as well.

I am a free sovereign being of light, from now until eternity.

So be it, and so it is. (repeat 3 times)

In Light.”

*Sign with your name here*

„W imię Jestem, który Jestem, w imię obecności boskiej duszy którą Jestem, w imię wszystkich wniebowstąpionych istot światła, w imię Konfederacji Galaktycznej, w imię centrum Galaktyki, oswiadczam i nakazauje anulowanie i unieważnienie wszystkich moich przeszłych, obecnnych i przyszłych kontrakow i porozumien zawartych między jakąkolwiek częścią mojej istoty a siłami ciemności. Wszystkie te umowy i porozumienia oraz wszystkie ich konsekwencje są teraz całkowicie wymazane z mojej rzeczywistości. Jestem teraz wolny, cała karma mojej istoty jest teraz również wymazana.
Jestem wolną, suwerenną istotą światła, od teraz aż do wieczności.
Niech tak będzie i tak jest. (powtórz 3 razy)
* Podpisz tutaj swoim imieniem *

I am God, I am not God

Ćwiczenie #5 Jestem Bogiem, nie jestem Bogiem.

Write consciously on a sheet of paper for 10 minutes to cover the whole sheet. It is important while writing to also feel what the sentence dictates in terms of energetic feeling in your body.

Jestem Bogiem, nie jestem Bogiem.
Pisz Jestem Bogiem, nie Jestem Bogiem, świadomie przez 10 minut, zapisz całą kartkę. Podczas pisania ważne jest, aby czuć również to, co dyktuje to zdanie, w kategoriach energetycznego odczucia w twoim ciele.

Sex is Love, Sex is not Love

Ćwiczenie #6 Seks jest miłością, seks nie jest miłością

Write consciously on a sheet of paper for 10 minutes to cover the whole sheet. It is important while writing to also feel what the sentence dictates in terms of energetic feeling in your body.

Seks jest miłością, seks nie jest miłością
Pisz Seks jest miłością, seks nie jest miłością, świadomie przez 10 minut, zapisz całą kartkę. Podczas pisania ważne jest, aby czuć również to, co dyktuje to zdanie, w kategoriach energetycznego odczucia w twoim ciele.
(Visited 370 times, 1 visits today)